Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Tożsamość nauk jest konstrukcją społeczną, której towarzyszy przekonanie o odrębnym istnieniu danej dyscypliny akademickiej, podzielane przez społeczność, która ją uprawia. Podjęto dyskusję z dotychczas zgłaszaną krytyką nauk o zarządzaniu, związaną z rzekomą młodością, zróżnicowaniem, pragmatycznością czy eklektyzmem. Następnie przedstawiono wzorzec rozwoju instytucjonalnego ucieleśnionego uniwersyteckimi programami nauczania, stowarzyszeniami akademickimi, czasopismami, szkołami biznesu i konsultingiem. Wyodrębniono typowe ścieżki rozwoju teorii identyfikowane w publikacjach. Dalej podkreślono wyjątkowy pośród wszystkich dyscyplin nauki wysiłek legitymizacyjny realizowany przez środowisko nauk o zarządzaniu poprzez porządkowanie subdyscyplin, procedury akredytacji programów nauczania czy preferowane metody badań. W konkluzji podkreślono, że centralną kategorią epistemologiczną nauk o zarządzaniu jest działanie, a nie prawda.
Go to publication

Abstract

In 2017, exactly 30 years have passed since the UN report ‘Our Common Future’ was printed. It is the publication that defi nes sustainable development, referring to the needs of present and future generations. How much has been achieved so far? Many problems have not been solved: the gap between rich and poor countries is widening, the threats related to globalization and terrorism are intensifying, climate anomalies are becoming more serious, a large dose of uncertainty accompanies financial markets and cultural differences between societies are also a challenge. At the same time, the very concept of sustainable development has become the central idea of modern political programs and strategies, which brings hope that a positive change will occur. The fate of all humanity is at stake.
Go to publication

Abstract

Syntetyczny opis ewolucji badań nad procesami ludnościowymi dotyczy badań nad procesem reprodukcji ludności generującym zmiany wielkości populacji i jej struktur, które prowadzono w ostatnim półwieczu w krajach rozwiniętych, w tym głównie w Europie. Skupiono się na tym, jakie procesy ludnościowe i problemy badawcze zajmowały uwagę badaczy, jakim zmianom podlegała perspektywa badawcza, jakie były główne kierunki rozwoju metod pomiaru i analiz rozpatrywanych procesów oraz źródeł danych. Zwrócono przy tym uwagę na relację między demografią a innymi naukami, w tym zwłaszcza naukami ekonomicznymi. U podstaw przedstawionych rozważań leży przekonanie, że potrzeby badawcze są silnie związane z przebiegiem procesu reprodukcji ludności (procesu odtwarzania pokoleń), który jest zróżnicowany między krajami i kontynentami. Omawiając aktualne wyzwania badawcze, wskazano na zmianę perspektywy badawczej demografii i jej wpływ na trzy zasadnicze składowe rozwoju demografii: rozwój metod analiz procesów demograficznych, rozwój badań empirycznych i baz danych oraz wzmacnianie powiązań z innymi dyscyplinami.
Go to publication

Abstract

Mankind is increasingly responsible for the degradation of the environment. This process increases the risk of a collapse of the civilization’s development. The human impact on the environment is already so great that the present epoch is called anthropocene. This means that man not only destroys, but through appropriate action can reverse the degradation process. The author distinguishes two development paths to avoid future threats. The first one is endogenous. It is based on the conviction that the values of humankind must change. In this regard, it is necessary to limit the commonly used principle of maximizing profi t and exchange it for something more attractive. This new value is not yet widely defined. The second path is based on the occurrence of an exogenous factor that would shake the world’s societies and in a certain way “force” change. The study was based on critical analysis of available literature.
Go to publication

Abstract

Przedmiotem rozdziału jest ekonomia pracy, jej powstanie i rozwój, a także kierunki i charakter badań oraz relacje między ekonomią pracy a innymi naukami. Ekonomia pracy powstała w latach 40. XX wieku w rezultacie prac amerykańskich ekonomistów, m.in. J. Dunlopa, C. Kerra, R. Lestera i L. Reynoldsa, którzy odrzucili neoklasyczny model rynku pracy i podkreślili zasadniczą rolę instytucji w analizie rynku pracy. W następnym okresie rozwoju (lata 1970–2000), pod wpływem neoklasycznego odrodzenia w teorii ekonomii, ekonomia pracy utraciła nieco swoją wcześniejszą, instytucjonalną specyfikę i upodobniła się do ekonomii głównego nurtu. Zasadniczy wkład do ukształtowania się współczesnej ekonomii pracy wniosła nowa ekonomia instytucjonalna, w której podjęto próbę pogodzenia nowego, instytucjonalnego spojrzenia na procesy gospodarcze z podstawowymi ideami głównego nurtu ekonomii. W rozwoju ekonomii pracy można zauważyć zarówno tendencje do dyferencjacji (odrębności), jak i tendencje do integracji (podobieństwa) z innymi naukami. Tendencje te występują nie tylko w odniesieniu do przedmiotu badań ekonomii pracy, lecz także w odniesieniu do stosowanych metod badawczych.
Go to publication

Abstract

Analysis of the impact of globalization on the security environment shows that the ability of a sovereign nation-state to provide security to citizens increasingly depends on the deepening of international cooperation on a regional and global scale. It also indicates phenomena that have been indicating the deterioration of security conditions for several years. This publication addresses global threats and the concept of human security.
Go to publication

This page uses 'cookies'. Learn more