Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

Details

Content

Spis treści in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.

Authors and Affiliations

Paweł Kozłowski (red.)
Konrad Prandecki (red.)
Wstęp in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.

Authors and Affiliations

Paweł Kozłowski
Konrad Prandecki
Escape from responsibility in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Pierwotnie, w klasycznych historycznych argumentach myśli ekonomicznej, biurokratyzacja i marketyzacja miały stanowić alternatywę. Rzeczywistość formująca się od ostatniego ćwierćwiecza XX wieku pokazała, że jest to koniunkcja. Postępująca marketyzacja i rozszerzenie utowarowienia na całe życie społeczne i indywidualne związane są z postępującą biurokratyzacją. Biurokracja, jako narzędzie przekształcania cech swoistych i jakościowych w uniwersalne i ilościowe, stała się niezbędną funkcjonalną instytucją neoliberalnego systemu wolnorynkowego. Zarazem rynek i biurokracja wyznaczają szczególnie dogodne pole dla ucieczki od odpowiedzialności. Także zaniku sprawczości. Tekst łączy w sobie perspektywę diagnostyczną z prognostyczną, obie zawierają przestrogę.

Go to publication

Authors and Affiliations

Paweł Kozłowski
Extensibility of Apocalypse in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Szkic zajmuje się podstawami futurologii czyli koncepcją czasu. Zwraca uwagę na różnice między czasem europejskim i orientalnym, a jednocześnie docieka jedności czasu w fakcie, że w każdej kulturze gramatyka wymaga istnienia czasu przyszłego. Jak polityka jest walką o władzę tak futurologia jest opisem walki o przeżycie.

Go to publication

Authors and Affiliations

Krzysztof Mroziewicz
What future for Europe? in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł oparty jest głównie na analizie pięciokąta zagrożeń, jakimi są:

1) Globalizacja i przesilenia cywilizacyjne;

2) Depopulacja;

3) Europa podzielona;

4) Wielość zróżnicowanych państw, o różnej historii, odmiennych systemach kulturowych, jak również zróżnicowanych wizjach rozwojowych;

5) Ocieplenie klimatu i niszczenie środowiska.

Nie jest to pełny zestaw zagrożeń występujących w Europie, a zwłaszcza, w poszczególnych państwach europejskich. Jednakże powyższe mają charakter ogólny i dotyczą wszystkich państw, a po wtóre trwały, przynajmniej z perspektywy najbliższych dziesięcioleci.

Go to publication

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dynamicznie rozwijające się rynki krajów Azji Wschodniej i Afryki nie były w wystarczającym stopniu uwzględnione w polityce zagranicznej zarówno Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), jak i Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Słabo rozwinięte stosunki podczas PRL były w dużej mierze spowodowane przesłankami politycznymi i ideologicznymi. Kraje rozwijające się były postrzegane raczej jako sojusznicy w walce antyimperialistycznej niż jako partnerzy współpracy gospodarczej. Polska nie zauważyła zmieniającej się rzeczywistości funkcjonowania krajów rozwijających się, zwłaszcza tych, które weszły na ścieżkę szybkiej industrializacji – takich jak gospodarki Azji Wschodniej – i stały się interesującymi partnerami gospodarczymi, a także konkurentami na rynku międzynarodowym. Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyniósł zasadniczy zwrot w polskim dialogu z rynkami pozaeuropejskimi. Stosunki polityczne i gospodarcze z krajami Azji Wschodniej i Afryki były jednak nadal ograniczone, nie będąc priorytetem w polityce zagranicznej. Pomimo wielu skutecznych działań na rzecz rozwoju wzajemnych relacji z rynkami krajów Azji Wschodniej i Afryki, podjętych w ostatnich latach przez polski rząd, należy zauważyć, że dotychczasowa współpraca nie odzwierciedla zarówno potencjału gospodarczego tych krajów, jak i możliwości, jakie daje Polska. Zmiana sytuacji będzie miała strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki zarówno na poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym w perspektywie 2040 r. Niniejsze badanie ma wskazać podstawy do zacieśnienia współpracy Polski z rynkami Azji Wschodniej i Afryki i formułować zalecenia pomocne we wzmacnianiu wzajemnych stosunków gospodarczych z zamiarem, że staną się one podstawą do dalszych dyskusji i krytycznej oceny.

Go to publication

Authors and Affiliations

Katarzyna A. Nawrot
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tekst porusza kwestię zmian demograficznych ludności Polski i poważnych chorób cywilizacyjnych – nadwagi i otyłości oraz alkoholizmu.

Populacja kraju do 2050 r. ulegnie redukcji o ok. 4 mln ludzi w stosunku do stanu obecnego. Wzrośnie mediana wieku Polaków przekraczając ponad 50 lat. Polska stanie się krajem osób w wieku dojrzałym z mniejszą liczbą dzieci i młodzieży. Wraz ze starzeniem się coraz większego grona ludzi wzrośnie liczba chorób przewlekłych będąca wynikiem pogorszenia się zdrowia osób po 65. roku, a zwłaszcza po 80 roku życia.

Już teraz publiczne systemy opieki społecznej, a tym bardziej medycznej, nie są w stanie poradzić sobie z problemami opiekuńczymi i zdrowotnymi. Polska służba zdrowia stoi obecnie na krawędzi zapaści mając wielkie długi publiczne oraz bardzo poważne deficyty kadrowe. Przy braku radykalnych zmian, za 30 lat stan ten dramatycznie pogorszy się przechodząc w upadek publicznej opieki zdrowotnej.

Na głębsze pogorszenie się zdrowia Polaków do roku 2050 już teraz silnie działają dwie, groźne i ogromne kwestie zdrowotne (choroby cywilizacyjne): nadwaga i otyłość oraz alkoholizm. Po 1990 r. państwo polskie nie było w stanie, i wciąż nie jest, skutecznie przeciwdziałać obu tym złym, pandemicznym zjawiskom. Co gorzej są one mocno reklamowane przez korporacje produkujące i dystrybuujące żywności, napoje. Promowany jest model wolnej konsumpcji, „przyjemności i szczęścia” oraz „właściwego” trybu życia dzięki np. kupowaniu żywności, napojów z dużą zawartością pustych kalorii (w tym cukru), piciu piwa.

Niestety starzenie się Polaków w połączeniu z niepohamowanym rozwojem chorób cywilizacyjnych będą jeszcze silniej pogarszać ogólny stan zdrowia ludności, a tym samym bardzo wyraźnie obniżać stan bezpieczeństwo Polski w 2050 r.

Go to publication

Authors and Affiliations

Mirosław Wawrzyński
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W niniejszym artykule staram się przedstawić subiektywnie wybrany kierunek rozwoju Polski przy uwzględnieniu charakteru narodowego Polaków oraz przewidzieć, w jaki sposób wpłynie on na przyswajanie nowoczesnych technologii. Zmiany technologiczne mogą wspomagać proces zmniejszania dystansu dzielącego Polskę od krajów centrum, ale przy nie dość efektywnym i elastycznym zarządzaniu stanowią poważne zagrożenie. Czynnikiem decydującym o skutecznym włączeniu się do głównego nurtu przemian czynię charakter narodowy, ponieważ nawet najbardziej przemyślane rozwiązania techniczne – per se – nie gwarantują sukcesu.

Go to publication

Authors and Affiliations

Michał T. Kowalczyk
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Założeniem poniższej pracy jest ukazanie zmian klimatycznych jako jednego z kluczowych wyzwań dla funkcjonowania społeczeństwa, ekonomii i gospodarki kapitalistycznej oraz nowych technologii o partych na wykorzystaniu energii elektrycznej i nieodnawialnych zasobów naturalnych. Tekst ma na celu przedstawić zarówno zagrożenia, jak i proponowane rozwiązania w tych obszarach. Część pierwsza odnosi się do wzrostu roli ochrony środowiska naturalnego w kontekście wdrażanych polityk gospodarczo-społecznych. Kolejne poświęcają uwagę znaczeniu energii elektrycznej, metodom jej przesyłania i wytwarzania, a także możliwościom jakie niosą za sobą nowe technologie w przewidywaniu i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Te w przekonaniu autora wydają się być jednym z kluczowych wyzwań, z którymi zmierzy się ludzkość w obecnym stuleciu.

Go to publication

Authors and Affiliations

Dominik Pędziński
World in 2040 – vision of a crawling catastrophe in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest pokazanie wizji powolnego upadku cywilizacji ludzkiej, który dzieje się pod wpływem czynników środowiskowych. Proces ten przebiega praktycznie niezauważenie, co powoduje, że decydenci oraz społeczeństwa nie są skłonne do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do uniknięcia zagrożeń. W efekcie uwarunkowania środowiskowe powodują pogarszającą się sytuację gospodarczą oraz prowadzą do napięć politycznych. Obserwowany jest spadek jakości życia, któremu nie można zapobiec.

Go to publication

Authors and Affiliations

Konrad Prandecki
O Autorach in: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
p: 139 ss.

Authors and Affiliations

Paweł Kozłowski (red.)
Konrad Prandecki (red.)

This page uses 'cookies'. Learn more